Orättvis behandling på jobbet kan göra dig sjuk

Orättvis behandling på jobbet kan göra dig sjuk

Hur du upplever dig behandlad på jobbet påverkar din hälsa. Det visar en avhandling i psykologi från Stockholms universitet. Forskning har tidigare visat att de som upplever sig orättvist behandlade arbetar mindre, kommer senare till jobbet och är mer beredda att byta jobb. Ny forskning visar att rättviseupplevelser även påverkar anställdas hälsa och välbefinnande.

– En av mina studier visar att anställda som upplever orättvisa på jobbet har svårt att släppa jobb-relaterade tankar, de oroar sig och grubblar. En konsekvens av att inte kunna släppa tankar på jobbet är att kroppen kan ha svårare för att återhämta sig vilket är en riskfaktor för att utveckla sjukdomar och försämrad hälsa, säger Constanze Eib vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som i sin avhandling valt att titta närmare på hur känslan av rättvisa påverkar anställda.

Enkätstudien som Constanze Eibs avhandling bygger på är gjord på ett stort konsultföretag. Den visar att vissa människor mer än andra riskerar att grubbla och ha svårt att släppa tankarna. Det är de människor som ältar jobbet och upplever att de själva inte kan påverka händelser, de har så kallat externt kontrollfokus. Personer med externt kontrollfokus tror att utfallet av olika händelser avgörs av andra personers agerande eller helt enkelt på tur eller otur.

Constanze Eib har även studerat hur chefers rättvisebeteende påverkar deras hälsa. Studien visade att när chefer är övertygade om att de har ett moraliskt ansvar för att bete sig rättvist mot sina anställda, beter de sig också mer rättvist. Också är det viktigt att cheferna har utvecklat en övertygelse att vara rättvist vilket gör det lättare att följer regler av rättvisa. När det gäller konsekvenser för chefers hälsa visade det sig att det finns både positiva och negativa konsekvenser, beroende på vilken typ av rättvisa det handlar om. De chefer som uppgav att de försökte behandla sina anställda på ett särskilt respektfullt och hövligt sätt skattade själva sin hälsa högt. De chefer som angav att de beter sig på ett informativt rättvist sätt och bland annat tar sig tid att förklara och ge information i god tid visade sig ha sämre självskattade hälsa och sömn.

– Rättviseupplevelser och rättvisebeteende påverkar både anställdas och chefers hälsa. Att uppleva organisationen och chefen som rättvis är mycket viktigt för anställda. Samtidigt är det inte alltid lätt att behandla alla anställda på ett rättvist sätt, och för en chef kan det kosta mycket energi att göra det. Nästa steg inom det här forskningsområdet är att utveckla handlingsstrategier för anställda så att orättviseupplevelser blir mindre ohälsosamma, samt interventioner för att göra det enklare för chefer att bete sig på ett rättvist sätt, säger Constanze Eib.

Pressmeddelande från Stockholms universitet.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.