Barns psykiska hälsa i fokus

Barns psykiska hälsa i fokus

Under parollen ”vi lyfter barnets perspektiv i utvecklingen av hälsoinnovationer” har forskare vid CVHI forskningsmiljö lanserat en tvärvetenskaplig satsning på barns psykiska hälsa vid Högskolan i Halmstad.

Sedan drygt ett år tillbaka pågår en större satsning på forskning om hälsoinnovationer för barns psykiska hälsa vid Högskolan i Halmstad. Projektet drivs av forskare verksamma vid Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).

– Detta är en strategiskt viktig satsning för Högskolan, inte minst eftersom vi arbetar tvärvetenskapligt och väver ihop hälsa med informatik, interaktionsdesign och innovation, säger Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap och projektledare för satsningen tillsammans med Petra Svedberg, lektor i omvårdnad.

Den första delen i projektet har varit att ta fram ett webbaserat, interaktivt verktyg för kamratstöd mellan barn drabbade av cancer i åldrarna 8 till 12. Satsningen är unik, dels för att få studier inom området har gjorts på barn i de här åldrarna, dels för att barnen är medforskare och har en aktiv roll i forsknings- och designprocessen. Barnens medverkan kommer att bidra till att verktyget utgår från deras perspektiv på hälsa och hur kamratstöd kan förmedlas med webbaserade eller mobila tekniker. Arbetet sker tillsammans med forskare vid Högskolans forskningsmiljö EIS (Halmstad Embedded and Intelligent systems research) och är på sikt tänkt att även kunna användas av barn i andra sammanhang.

Parallellt med det webbaserade kamratstödet har nu en andra satsning inletts med fokus på att stödja barns delaktighet och inflytande i vården, dels när det gäller vård av barn med kroniska sjukdomar, dels vid vaccination.

– Barn är särskilt utsatta i vården, deras grundläggande rätt att delta i beslutsfattande kring sin egen hälsa är i många avseenden begränsad. Det kan vara svårt för ett barn att få sin röst hörd i ett traditionellt samtal som ofta domineras av föräldrar och vårdpersonal. Tanken med det här projektet är att barn i åldrarna 8–16 ska involveras i beslutsfattande på en nivå som motsvarar deras erfarenhet, behov, ålder och förmåga, säger Petra Svedberg.

Satsningen på forskning om hälsoinnovationer för barns psykiska hälsa ligger helt rätt i tiden och stöds, förutom av Högskolan i Halmstad, av Vetenskapsrådet. I slutet av april beviljades ytterligare medel till projektgruppen från Vinnova, Formas, FAS och Vetenskapsrådet i en nationell satsning på forskning om barns psykiska hälsa. Detta stöd innebär att man kommer att kunna anställa ytterligare doktorander till den projektgrupp som i dag består av omkring tio forskare och doktorander.

I december 2011 utsågs Högskolan i Halmstad till en KK-miljö av KK-stiftelsen, vilket innebär att en långsiktig satsning – Forskning för innovation – har kunnat sjösättas. Satsningen består av tre styrkeområden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Satsningen på hälsoinnovationer för barns psykiska hälsa förenar och utvecklar samverkan mellan dessa områden och inom ramen för KK-miljön söks nu samproduktion med det privata näringslivet.

– Traditionellt arbetar vi gentemot den offentliga verksamheten. Samtidigt som vi stärker vår relation med kommunen och regionen kopplar vi nu även in näringslivet där vi har sökt samverkan med dels ett stort internationellt läkemedelsföretag, dels ett lokalt företag som arbetar med webbaserade tjänster och informationslösningar inom vården, berättar Jens Nygren.

Han understryker att projekten bygger på en treenighet mellan offentlig sektor, högskola och näringsliv, där samarbete mellan parterna är centralt för att utveckla forskningen vid Högskolan och för att de hälsoinnovationer som utvecklas ska spridas i samhället.

Parallellt arbetar forskargruppen även med ”Halmstadsprojektet”, där en unik hälsoundersökning bland elever i årskurs 6 och 9 på sju kommunala skolor i Halmstad har genomförts.

– Undersökningen omfattar över 1 000 barn och lyfter barnens subjektiva upplevelse av hälsa och livskvalitet. Här söker vi samverkan med offentliga verksamheter i Halmstads kommun och Region Halland för att gemensamt arbeta med insatser kring barns psykiska hälsa, säger Petra Svedberg.

Gemensamt för samtliga pågående projekt är att barn som berörs av forskningen är med i forsknings- och innovationsprocessen och med sitt deltagande påverkar och utvecklar arbetet.

– Vi vill arbeta promotivt och lyfta just det psykiska välbefinnandet bland barn och vad som främjar deras hälsa snarare än att fokusera på riskfaktorer. Målet är att vara en viktig och relevant part i forskningen om barns psykiska hälsa, säger Jens Nygren.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.